Độ cong của viền
Khoảng cách bóng so với vật chủ
Mức độ đổ bóng
Màu của bóng
Khoảng cách bóng so với văn bản
Mức độ bóng
Màu của bóng
Mức độ xoay
Biên độ Scale
Biên độ Skew X/Horizontal
Biên độ Skew Y/Vertical
Số cột
Khoảng cách giữa các cột (Gap)
Độ rộng đường viền cột
Màu cột
Không phải toàn bộ là mã CSS3.
Kiểu trải màu
Từ màu
Vị trí tương đối (do bạn chọn)
Đến màu
Vị trí tương đối (Giữa 2 màu chính)
Độ rộng đường viền
Màu đường viền
Độ rộng khoảng đệm
Động rộng giữa đường viền và khoảng đệm
Màu khoảng đệm
Màu nền
Làm mờ (0.0 = làm trong luôn khung)
Thuộc tính Z-index (Vị trí giữa các thẻ)
Nội dung
Khoảng cách nội dung và biên (Padding)
Kích cỡ text (Text Size)
Kiểu Font chữ
Màu chữ
Canh lề văn bản

Một công cụ miễn phí hỗ trợ NGÔI SAO SỐ.

Công cụ giúp bạn tải nhanh mã CSS3 cho trang web hoàn toàn miễn phí dành cho các developed website.

Style được sử dụng trong file html/css
Style được đọc bởi trình duyệt *