Click sao chép mã CSS Code ( Một công cụ miễn phí hỗ trợ NGÔI SAO SỐ. )
copy
rgbhex

LỰA CHỌN CẤU HÌNH

Styles

Drop Shadow

%
°
px
px
px

Inner Shadow

%
°
px
px
px

Background

%
°

Border

%
px

Border Radius

px%

Gradient Editor

Presets

Name:

Gradient

Stops

Color:
%

Colorpicker

  • °
  • %
  • %