Công cụ lấy mã màu


Lấy mã màu thông thường


Lấy mã màu bao gồm RGB và HSV

R G B - - - H S V

Chọn màu cần lấy:Một công cụ miễn phí hỗ trợ NGÔI SAO SỐ.